Thursday, August 25, 2011

Playing with JMX and Scala : MBean Creation & "Remote" access

** Update (2011-12-07) : scala JMX API project just created... I've started refactoring an older JMX scala API, and I'll release the new API as an open source project. The project link : janalyse-jmx : scala JMX API

An example (download corresponding sbt project) of how to create a MBean in Scala. We define the MBean interface using scala trait, and make our class implements the trait capabilities. No need to define the getter thanks to the "@BeanProperty" annotation, scala does the job for us. The MBean registration is directly done within Supervisor class instanciation, the jmxRegister method and with an implicit conversion to automatically convert a String to an ObjectName.

package jmxsandbox

import scala.actors.Actor
import scala.reflect.BeanProperty
import java.lang.management.ManagementFactory
import javax.management.ObjectName

// Some definitions to simplify the code
private object JMXHelpers {
  implicit def string2objectName(name:String):ObjectName = new ObjectName(name)
  def jmxRegister(ob:Object, obname:ObjectName) = 
   ManagementFactory.getPlatformMBeanServer.registerMBean(ob, obname)
}
import JMXHelpers._

// Some messages managed by the Supervisor actor
sealed abstract class Message
case object MAlive extends Message
case object MDead extends Message
case object MExit extends Message
case object MGet  extends Message

// The defined MBean Interface
trait SupervisorMBean {
 def getAlive():Int
}

// The class with JMX MBean
class Supervisor extends Actor with SupervisorMBean {
 jmxRegister(this, "JMXSandbox:name=Supervisor")
 @BeanProperty
 var alive=0
 def act() {
  loop { 
   react {
    case MAlive => alive+=1
    case MDead => alive-=1
    case MExit => exit
    case MGet  => reply(alive)
   }
  }
 }
}


And now the test case, showing how to test within the same JVM our Supervisor MBean. The test case creates an internal MBean server, which will be used by Supervison internal MBean registration. So we take benefits of local and remote-like access from jmx for our test case.

package jmxsandbox

import java.rmi.registry.LocateRegistry
import java.lang.management.ManagementFactory
import javax.management.remote.JMXConnectorServerFactory
import javax.management.remote.JMXConnectorFactory
import javax.management.remote.JMXServiceURL

import org.scalatest.FunSuite
import org.scalatest.matchers.ShouldMatchers

import JMXHelpers._

class SelfTest extends FunSuite with ShouldMatchers {
 // Let's create and start a local JMX service
 LocateRegistry.createRegistry(4500)
 val url = new JMXServiceURL("service:jmx:rmi:///jndi/rmi://localhost:4500/jmxapitestrmi")
 val mbs = ManagementFactory.getPlatformMBeanServer()
 val cs = JMXConnectorServerFactory.newJMXConnectorServer(url, null, mbs)
 cs.start
 

 test("Checking supervisor state with standard access and from JMX interface") {
  // Create and start the supervisor actor
  val supervisor = new Supervisor {start}
  
  // Send a MAlive message to the supervisor
  supervisor ! MAlive
  
  // get the current alive value from the actor
  val stateDirect = (supervisor !? MGet) match {
   case e:Int => e
   case _ => -1
  }
  
  // The check
  stateDirect should equal (1)

  // Do the same but using Supervisor MBean to read the alive value
  val mbserver = JMXConnectorFactory.connect(url).getMBeanServerConnection
  val stateViaJMX = mbserver.getAttribute("JMXSandbox:name=Supervisor","Alive").asInstanceOf[Int]
  
  // The check
  stateViaJMX should equal (stateDirect)
  
  // Ask the actor to exit
  supervisor ! MExit
 }
}


CONTEXT : Linux Gentoo / Scala 2.9.0 / Java 1.6.0_26 / SBT 0.10 / ScalaTest 1.6.1

2 comments: 1. - Ngươi không chạy thoát được đâu.
  Đông Phương Lạc Nhan khẽ kêu lên một tiếng, sau đó khởi động một mảng quyền tấn công về phía hắn.
  đồng tâm
  game mu
  cho thuê phòng trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhac san cuc manh
  tư vấn pháp luật qua điện thoại
  văn phòng luật
  số điện thoại tư vấn luật
  dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  -Thịch.

  Liên tục bị Vô Thượng chân hỏa và Tru Ma trưởng của Nhạc Thành đánh trúng, thân hình của Lương Ngọc giống như là diều bị đứt dây vậy, bay ngược ra bên ngoài.

  - Lương Ngọc lần trước ta bỏ qua cho ngươi, ngươi vẫn tới đấu khí học viện tìm ta gây phiền toái.

  Nhạc Thành từ từ tới bên cạnh người của Lương Ngọc mà nói.

  Khuôn mặt của Lương Ngọc hiện tại đã trở nên trắng bệch, ngực cũng có máu tươi, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng:

  - Ngươi thả ta ra, lần sau ta không dám nữa.

  - Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội.

  ReplyDelete
 2. This blog is so nice to me. I will keep on coming here again and again. Visit my link as well. anonymous

  ReplyDelete