Monday, August 6, 2012

JASERIES (JAnalyseSeries) 1.2.0 released

JASERIES is a scala API for time numeric series operations. ( ** project page **)

Latest changes :
 • now using sbt 0.12
 • now using sbteclipse 2.1.0
 • now using sbt-assembly 0.8.3
 • now using scalatest 1.8
 • Series factories enhancements
 • showLegend boolean added to chartConfig.
 • Add support for QuoteCell (for stock series processing)
 • Various Code cleanup and enhancements.
 • Add date automatic support for google finance historical data (although the API will be shutdown ~ october 2012)
 • CSV2Series now supports direct parsing of Quote Series ( CSV2Series.quoteFromURL )
 • Automatic supports of CSV with all cells in quotes
 • new tests cases (quotes)
 • duration based takeRight and dropRight method added
 • chart classes refactoring
 • stacked chart type added : StackedChart class (BUT still work in progress as TableXYDataSet implies the same number of cells in each series !!!)
 • Series sample method now preserves cell type !! (was previously returning a StatCell!!)
 • statSample method added to Series to allow sampling using StatCell
 • toSeries method added to Series to allow cell type conversions
 • Series count2Rate method renamed to toRate

Apache total accesses counter to hit rate

The following example demonstrates how to convert a global http hit counter, into a hitrate series:
import fr.janalyse.series._
val csv = CSV2Series.fromURL("http://dnld.crosson.org/modstatus-totalaccesses.csv")
val totalaccesses=csv.values.head

val hitrate=
 totalaccesses
  .delta
  .toSeries[AddCell]
  .sample("10m")
  .toRate()
  .rename("http hit rate")

CSV2Series.toFile(hitrate, "hitrate.csv")

JVM processing time to JVM cpu usage

The following example demonstrates how to convert a java process cpu time counter (mbean : java.lang:type=OperatingSystem__ProcessCpuTime), into a cpu usage metric (here I didn't take into account the number of CPU, so max value = cpu count * 100):
import fr.janalyse.series._
val csv = CSV2Series.fromURL("http://dnld.crosson.org/processcputime.csv")
val cputime=csv.values.head

val cpucells = 
  for(Seq(a,b) <- (cputime / 1000d / 1000d).sliding(2).toIterable ) 
  yield a.time->(b.value-a.value)/(b.time-a.time)*100d

val cpuusage = Series[StatCell]("cpu usage percent", "5m") <<< cpucells

CSV2Series.toFile(cpuusage, "cpuusage.csv")

1 comment:

 1. đồng tâm
  game mu
  cho thuê phòng trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhac san cuc manh
  tư vấn pháp luật qua điện thoại
  văn phòng luật
  số điện thoại tư vấn luật
  dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  http://we-cooking.com/
  chém gió

  - Xoẹt.

  Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành ngưng kết, hai luồng vô thượng chân hỏa ngưng tụ lại, công kích về phía Lương Ngọc.

  - Nhị đệ chú ý.

  Lương Hùng đang mải đối phó với một tứ tinh đấu vương nhìn thấy Lương Ngọc bị Nhạc Thành công kích thì vội vàng công kích về phía Nhạc Thành.

  - Chủ nhân chú ý.

  Khiếu Thiên Hổ cũng không biết Nhạc Thành có thực lực gì nhưng Lương Hùng đã là bát tinh Đấu vương cho nên cũng nhanh chóng chắn trước người của Lương Hùng.

  - A… a.

  Một luồng vô thượng chân hỏa xuất hiện, Lương Ngọc giống như là gặp khắc tinh vậy, đan hỏa lập tức bị đánh tan, vô thượng chân hỏa của Nhạc Thành cũng lưu ở trên người của hắn.

  ReplyDelete